Görevlerimiz

Eklenme Tarihi : 20.01.2015 11:25:48

 • Üsküdar Üniversitesi programlarına kaydı yapılan engelli öğrencilerin öğrenimleri esnasında ihtiyaçlarını karşılamak, karşılaşabilecekleri engelleri tespit etmek, bu engellere karşı alınabilecek önlemleri belirlemek, engelleri ortadan kaldırmak için çözüm önerileri sunmak ve gerekli düzenlemeleri yapmaktır.
 • Engelli olan üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için hem engelli öğrencinin devam ettiği eğitimin ortamını düzenlemesini sağlamak hem de engellilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, engellilere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının hazırlanması konularında karar almak.
 • Yükseköğretim düzeyindeki öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim elemanlarına engel ve engelliyi, bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan, bilgilendirici doküman hazırlamak, bilinç düzeyini artırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak.
 • Bu konularda program ve projeler geliştirmek.
 • Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek; yıllık bütçe tasarısını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp bağlı bulunduğu rektör yardımcısına sunmak.
 • Seminerler, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek.
 • Yükseköğretim kurumları engelli öğrenci biriminin görev ve faaliyet alanına giren konularda konunun taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, Üsküdar Üniversitesinde okuyan engelli öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletişimine imkan veren bir web sitesi oluşturmak.
 • Aldığı kararların ve belirlediği stratejilerin uygulanmasını denetlemek.
 • Maddi güçlüğü bulunan engelli öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak.
 • Bütün öğrencilerin, adil ve doğru bir şekilde, ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler için anlamlı hale getirmek için; engelli öğrencinin sınavla ilgili süre, mekan, materyal, refakatçi ve engelin doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak.
 • Öğrenci Seçme Sınavı başvuruları öncesinde, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına bildirmek üzere, engelli öğrencilerin öğrenim görebileceği yükseköğretim programları ile ilgili rapor hazırlamak.
 • Üsküdar Üniversitesi engelli öğrencileri için hazırlanan yıllık plan ve geçmiş dönemin sonuçlarının rapor halinde her dönemin başında Üsküdar Üniversitesi Rektörüne sunmak.